סיכום כללי לדיני חוזים

שלושת תנאי הסף

1. כוונה ליצור יחסים משפטיים

 • שפת החוזה
 • תוכן החוזה
 • טיב היחסים בין הצדדים – אם הם קרובי משפחה יש סיכוי יותר נמוך שיש כוונה ליחסים משפטיים,
 • נסיבות העניין

2. שפיטות

אם הצדדים עשו הסכם, יש מקום לדון. אלא אם כן, אלו זוטי דברים או מדובר בנושאים בעניינים פרטיים או פוליטיים שאז מדובר בנושא לא שפיט.

3. כשרות משפטית

חוק הכשרות והאפוטרופסות

איזון בין ההגנה על הקטין לבין בעל העסק

סעיף 6

"פעולה משפטית של קטין שדרכם של קטינים בגילו לעשות כמוה, וכן פעולה משפטית בין קטין לבין אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהוא קטין, אינה ניתנת לביטול כאמור בסעיף 5, אף שנעשתה שלא בהסכמת נציגו, אלא אם היה בה משום נזק של ממש לקטין או לרכושו."

סעיף זה עוסק באיזון בין ההגנה על הקטין לבין ההגנה על בעל-העסק.

קטין ועסקאות אשראי

סעיף 6 (א) –

"פעולה משפטית של קטין שהיא רכישת נכס באשראי או במקח-אגב-שכירות, שכירות נכס או קבלת שירות באשראי, אין לה תוקף, על אף האמור בסעיפים 5 ו-6, כל עוד לא באה עליה הסכמת נציגו; לענין סעיף זה, "אשראי" – לרבות תשלום בשיעורים."

סעיף זה עוסק ב"עסקאות אשראי". החוק קובע כי בעסקאות אלו, כל עוד לא התקבל אישור הנציג אין לעסקאות הללו תוקף, גם אם הוא נראה בגיר וגם אם זו עסקה המקובלת בקרב קטינים.

עסקאות אשראי לעניין סעיף זה – כל מה שאינו מזומן הניתן במקום: הקפה, צ'יק, הו"ק, עסקאות שכירות ועסקאות ליסיניג, וכדו'.

כל האמור בקטינים אמור גם בפסולי דין

סעיף 9 –

"על פעולה משפטית של מי שהוכרז פסול-דין יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות הסעיפים 4 עד 7."

הסעיף קובע כי כל האמור בקטין אמור גם ב"פסולי דין" (חולה נפש למשל).

אישור נדרש של בית המשפט בעסקאות שקטין צד להם

סעיף 20 – מונה סוגים של עסקאות שאם קטין צד להם נדרש אישור של בית המשפט (המוסמך: בית המשפט לענייני משפחה). למשל, עסקת מקרקעין.

כריתת החוזה

פרק א לחוק החוזים הכללי: שלב כריתת החוזה

כיצד חוזה נכרת?

סעיף 1: חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול לפי הוראות פרק זה.

כאן קובע המחוקק כי חוזה נכרת באמצעות "הצעה וקיבול". כלומר אם אנו מוכיחים שהייתה הצעה וקיבול (ועוד מעט נראה מה המשמעות של "הצעה" ומה המשמעות של "קיבול") – יש כאן חוזה, ולא משנה באיזו דרך התקיימה ההצעה ובאיזו דרך התקיים הקיבול. באותו רגע שהתקיים מפגש בין ההצעה לקיבול, נכרת חוזה.

מה נחשב ל"הצעה" תקפה?

סעיף 2: פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפניה יכול שתהיה לציבור.

מה נחשב ל"הצעה"? כל פניה של אדם לזולת – שמקיימת את שני התנאים הבאים (כאן ניתן לקרוא כאן פירוט):

 1) יש גמירת דעת של המציע (קיימת עדות אובייקטיבית לרצון מגובש של המציע בהציעו את הצעתו; הסיבה לצורך בעדות חיצונית: אינטרס ההסתמכות של צד ב'. לכן כאשר מדובר במקרה בו התקיים העדר הסתמכות – דהיינו צד ב' ידע שסובייקטיבית צד א' לא היה בעל רצון מגובש, במקרה כזה נקבע קיומו של רצון מגובש על פי העדויות הסובייקטיביות; זאת למרות שמבחינה אובייקטיבית יש עדות לרצון מגובש. ראו פס"ד בוחבוט נ' פרץ בנוי הנגב).

 2) ההצעה מסוימת דיה – יש פה את הפרטים החיוניים המינימליים. "פרט מהותי" הוא פרט שבהעדרו אי אפשר להבין שהחוזה אכן נכרת, כלומר: פרט שעד שלא מסכמים אותו בחוזה – לא יכול להיות שהתקיים רצון מגובש לכרות את החוזה. זה תלוי בגופו של דבר ומשתנה בין מקרה למקרה.

מה נחשב לקיבול תקף?

סעיפים 5 – 6:

 1. הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה.
 2. (א) הקיבול יכול שיהיה במעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות אחרת, אם דרכים אלה של קיבול משתמעות מן ההצעה; ולענין סעיפים 3(א) ו-4(2), התנהגות כאמור דינה כדין מתן הודעת קיבול.

   (ב)  קביעת המציע שהעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול, אין לה תוקף.

הקיבול צריך להיות אף הוא בעל גמירת דעת. קיבול יכול להיות במעשה או בהתנהגות אחרת – למשל השקת כוסיות "לחיים".

2 טכניקות לזיהוי כריתה (ג"ד ומסוימות)

 1. טכניקת הצעה וקיבול: עד כה הטכניקה שלמדנו לזיהוי גמירת דעת ומסוימות היא "נוסחת ההצעה והקיבול", כלומר: שהבדיקה נעשית על ידי מבחן ההצעה (פניה-תקשורת, העדה על גמירת דעת, מסוימות) + הקיבול (פניה-תקשורת, העדה על גמירת) = חוזה (אם שניהם התקיימו ללא פגם מהותי). הצדדים לא הגיעו להסכמה באותו זמן.
 2. טכניקת זכרון דברים: בפס"ד רבינאי נגד מן שקד קובע השופט ברק טכניקה נוספת לבדיקת גמירת דעת ומסוימות: במקום שבו איני יכול לדעת מי המציע ומי הניצע: נחפש את נקודת הזמן בה העדה על גמירת הדעת של הצדדים נפגשה עם מספיק פרטים מינימליים (מסוימות). במילים אחרות, מוצאים את הנקודה שבה הם הגיעו להסכמה ביחד, באותה נקודת זמן.

סעיפים 7- 10 עוסקים בשאלה מתי פוקע תוקף ההצעה ועד מתי רשאים המציע והניצע לחזור בהם מן ההצעה או מן הקיבול.

סעיף 11 קובע שקיבול תוך כדי שינוי כמוהו כהצעה חדשה: קיבול שיש בו תוספת, הגבלה או שינוי אחר לעומת ההצעה כמוהו כהצעה חדשה.

לסיכום:

3 תנאים מצטברים היוצרים התחייבות חוזית:

 1. פניה (תקשורת) מצד המציע ופניה (תקשורת) – תגובה – מצד הניצע.
 2. העדה (לא מעניין אותנו מה בלבו של המציע, אלא מה נראה ממעשיו/דיבוריו וכו') על גמירות דעת (רצון מגובש) הן של המציע והן של הניצע.
 3. מסוימות (פרטים המינימליים ההכרחיים שחייבים להופיע בחוזה).

תום לב במשא ומתן – סעיף 12

מעת שנחקק חוק החוזים ובו סעיף 12 חלה תקופה חדשה בדיני החוזים בישראל. מכאן ואילך שוררת התפיסה כי יחסי משא ומתן משמעותם, שהצדדים הם שותפים ולא אויבים. אין הם אחד נגד השני, אלא בעלי אינטרס משותף.

מהי המשמעות של החובה לנהוג בתום לב?

סעיף 12(א):

"במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב".

הסעיף מבטא את התפיסה שעל הצדדים למשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה מוטלת החובה לפעול לשם הגשמת המטרה המשותפת, באופן הוגן ותוך התחשבות בציפייה הסבירה של הצד שכנגד. המטרה המשותפת עומדת בליבת הפעולה.

המבחן לקביעת תום לב – מבחן אובייקטיבי (פס"ד ספקטור נ' צרפתי ועוד). מה שחשוב זה מה שאנו – כחברה – מצפים מהפרט שינהג במקרה זה, (ולא אם הוא בלבו פנימה פעל בתום לב). מבחן ערכי החברה.

דוגמאות מהפסיקה ביישום מושג חוסר תום לב:

 • אי גילוי של עובדות רלוונטיות לרבות הסתרתן (ספקטור נ' צרפתי).
 • ניהול משא ומתן ללא כוונת התקשרות (ארגון הדיירים נ' קוט).
 • אשם בהתקשרות (שיכון עובדים נ' זפניק) – כאשר מי מהצדדים חוסם את הצד האחר מלבצע תנייה בחוזה.
 • פרישה מאוחרת ממשא ומתן (פס"ד מזר נ' גאון)
 • הפרת השוויון במכרזים פרטים מהוות הפרת חובת תום הלב? בפס"ד יולס נ' רביב נקבע שלא. אכן בפס"ד קל בניין נ' ערמ רעננה ניטע הרמז שהפרת השוויון במכרז פרטי עשויה להוות עילה להפרת חובת תום הלב.

סעדים ותרופות במקרה של הפרה חובת תום הלב במשא ומתן

סעיף 12 (ב): 

צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13 ו-14 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, יחולו בשינויים המחוייבים.

התרופות האפשריות מכוח הפרת חובת תום הלב:

 • פיצויי הסתמכות (=להחזיר את המצב לקדמותו. הפוגע בחוסר תום הלב שלו, צריך להביא את הצד הנפגע כביכול לנקודה שטרם המשא ומתן);
 • פיצויי קיום (=הנפגע זכאי לתבוע פיצויים חיוביים שמטרתם להביא את הנפגע למקום בו היה עתיד להימצא אילו היה החוזה מתקיים. כלומר, פיצוי על אובדן הרווחים מכוח חוזה. זאת בהתמלא שני תנאים מצטברים: 1. חוסר תום לב קיצוני, 2. וחוסר תום הלב הקיצוני הוא שמנע את הכריתה. אכן בפס"ד פרינץ נ' אמירים הוציא בית המשפט מהאופנה את עניין פיצויי הקיום);
 • ואכיפה, (אך לא ביטול חוזה).

"אשם תורם"

כאשר גם הצד שנגד נהג במידה מסוימת של חוסר תום לב יש כאן אשם תורם, מה שיכול לשלול תרופות. ההיגיון של פיצויי קיום הוא שאחד הצדדים חסם את הדרך לחוזה, אך במקום שבו שני הצדדים חסמו את הדרך לחוזה – זהו מקרה שבו אין לקבוע פיצויי קיום. – כך נקבע בפרינץ נ' אמירים.

ביטול החוזה

פרק ב של חוק החוזים הכללי: בשל אילו עילות ניתן לבטל חוזה כרות?

פרק ב: פגמים בכריתת החוזה – החוזה נכרת לפי דעת כל הצדדים ובא המחוקק ואומר, שישנן סיטואציות אחר שהחוזה נכרת שבהן ניתן לבטל את החוזה, אם וכאשר התרחשו אחד מן הדברים הללו דלהלן.

חוזה פיקטיבי

סעיף 13:

"חוזה שנכרת למראית עין בלבד – בטל; אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמכו בתום לב על קיום החוזה".

חוזה פיקטיבי – אם יבוא לפני ביהמ"ש יתבטל רטרואקטיבית, אך יחד עם זאת יש הגנה לצדדים שלישיים שהסתמכו בתום לב; זאת בניגוד לחוזה פסול שצדדים שלישיים לא זוכים להגנה.

חוזה פיקטיבי (סעיף 13) יכול ויהיה למטרות חיוביות (לדוגמא, הורה שרוצה מתנה לא' מילדיו; הוא יכול לעשות חוזה פיקטיבי של הלוואה עם בנו – וזאת למניעת מטרה קינאה בין האחים. זוהי מטרה חיובית לשם עריכת החוזה הפיקטיבי).

הביטול הרטרואקטיבי בחוזה פיקטיבי מיוסד על העיקרון הגדול של חופש החוזים: היות שכוונתם הפנימית של הצדדים הייתה שלא להתקשר בחוזה, אנו מעמידים את רצון הצדדים ומבטלים את החוזה.

סעיף 14 ו-15: עילת הטעות ועילת ההטעיה (תמיד יבואו כצמד…)

סעיף 14 א, סעיף הטעות, כשהצד השני ידע על הטעות

14.א מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.

חמשה תנאים מצטברים שבהתגבשותם יחד רשאי הצד לבטל את החוזה, שיש להוכיח את קיומם:

 1. "מי שהתקשר בחוזה" – יש להוכיח כי התקיימה התקשרות בחוזה.
 2. "עקב" – הטעות היא זו שהובילה את הצד המוטעה להתקשרות.
 3. "טעות" = פער בין המציאות לבין תפיסת המציאות.
 4. "וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה" –"יסודיות הטעות": יש להראות שכל אדם סביר, לו היה טועה טעות כזאת, לא היה מתקשר בחוזה.
 5. "והצד השני ידע או היה עליו לדעת את הטעות" – ידיעת הצד השני.

סעיף 14 ב, סעיף הטעות, כשהצד השני לא ידע על הטעות

14.ב מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה.

במקרה זה:

 1. התקיימו כל ארבעת התנאים הראשונים (ראה לעיל), אבל
 2. " והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך" – אי ידיעת הצד השני.

במקרה כזה, רשאי הצד המוטעה לבטל את החוזה; אך עליו – א. ללכת לבית המשפט. ב. בית המשפט צריך למצוא שיקולי צדק שבגינן ראוי לבטל את החוזה. ג. רשאי בית המשפט לפסוק על הצד הטועה המבטל לשלם פיצויים לצד השני.

טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן.

טעות במה?

14.ד "טעות", לענין סעיף זה וסעיף 15 – בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה.

מהי טעות בכדאיות עיסקה ומהו טעות בעובדה ובחוק? 3 מבחנים:

 1. מבחנו של פרופ' גד טדסקי –אם הטעות היא ביחס למה שיקרה ביחס למה שיקרה אחרי הכריתה – זוהי טעות בכדאיות. אולם היא הטעות היא ביחס למה שכבר קרה, זוהי טעות רגילה שאפשר בגינה לבטל חוזה.
 2. מבחנו של פרופ' דניאל פרידמן – אם מדובר בסיכון שצד לקח על עצמו, זאת טעות בכדאיות. אם מדובר במשהו שלא עולה כדי סיכון, הרי זו טעות שבעובדה.
 3. מבחנו של השופט אשר: אם הטעות היא ביחס לתכונות של העסקה זו טעות רגילה. אולם אם הטעות היא ביחס לשווי של העסקה, זאת טעות בכדאיות.

סעיף 15 , עילת ההטעיה:

מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לעניין זה, "הטעיה" – לרבות אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.

3 תנאים מצטברים להוכחת הטעיה:

 1. שיש חוזה.
 2. שההטעיה היא שגרמה לטעות, ושהטעות היא שגרמה להתקשרות.
 3. שהייתה הטעיה – שהייתה הצהרה טרום חוזית כוזבת.

כשמדובר בהטעיה אין צורך להוכיח ש"האדם הסביר", אלמלא הטעות, הוא לא היה מקיים את העסקה.

בפס"ד ספקטור נ' צרפתי נקבעה חובת גילוי רחבה: גם פרטים שהצד השני יכול לגלות בעצמו מוטל על הצד הראשון לגלותם. לאידך בשפיגלמן נגד שפניק – ביהמ"ש פוסק בעד חובת גילוי מצמצת.

סעיף 17: עילת כפייה

(א)  מי שהתקשר בחוזה עקב כפיה שכפה עליו הצד השני או אחר מטעמו, בכוח או באיום, רשאי לבטל את החוזה.

(ב)  אזהרה בתום לב על הפעלתה של זכות אינה בגדר איום לענין סעיף זה.

ארבעה יסודות עומדים במרכז עילת הכפייה:

 1. שיש חוזה.
 2. שיש קשר סיבתי בין הכפייה לבין ההתקשרות בחוזה.
 3. יסוד הכפייה כפיה – הפעלת כוח או איום (להלן נדון מה בדיוק משמעותו של יסוד זה)
 4. זהות הצד הכופה – מי זה שביצע את הכפייה (הוא צריך להיות הצד לחוזה)

מהי מהותה של הכפייה?

בפס"ד כהן נ' הרשקוביץ נקבע שאיום כלכלי אינו כפייה. רק אם מדובר באיום שאין שום ברירה אלא לקיים את החוזה, רק אז הדבר נחשב לכפייה, אבל כשמדובר באיום כלכלי ("אם לא תשלמו צמוד למדד לא אמסור לכם את הדירה") זה לא נחשב כפייה, כי הצד הנפגע הלוא יכול לבקש סעד מבית המשפט.

אבל יודגש שבפס"ד רחמים נ' אקספומדיה תיתכן כפייה כלכלית שתיחשב כפיה מבחינת עילת ביטול החוזה, וזאת כאשר לצד הנפגע אין יכולת אחרת מלבד להיכנע לכפייה. למשל, אם מאיימים עליך באמצע אירוע שאם לא תעשה כך וכך יפסיקו לך את הארוע באמצע. אין לך במקרה כזה זמן ללכת לבית משפט וכו'.

לקביעת כפיה לא פיזית יש שני מבחנים מצטברים:

 1. עוצמת הכפייה (האם למאוים הייתה ברירה אחרת מלבד קיום תנאי הכפייה)
 2. איכות הכפייה (האם להתנהגותו של המאיים יש בסיס לגיטימי ומוסרי או לא)
 3. מבחן התוצאה הצודקת – אמרת אגב של השופט מצא בפס"ד שא"פ נ' בנק לאומי: יש גם מבחן בתוצאה. אם התוצאה של הכפייה היא צודקת, המשמעות היא שאין כפייה. אבל בפלוני נ' פלונית השופט רובינשטיין קובע כי מבחן התוצאה הצודקת אינו קביל לבחינת כפייה. אבל בפועל בית המשפט לא יכול להתחמק מלדון במבחן התוצאה הצודקת, כי זה חלק מהותי בסיפור.

במאיה נ' פנפורד יש מחלוקת בין השופטים איך לפענח את המקרה לאור שני המבחנים הנ"ל, כל שופט מעניק פס"ד אחר.

סעיף 18 עילת ה"עושק" לביטול חוזה

סעיף 18: מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה.

חמישה תנאים מצטברים להתקיימות עילת העושק:

 1. מי שהתקשר בחוזה – הוכח שיש חוזה.
 2. "עקב" – יש קשר סיבתי סובייקטיבי בין מעשה הניצול שביצע העושק לבין ההתקשרות.
 3. התנהגות העושק – במסגרת יסוד זה אנו נדרשים להוכיח: א. שהעושק היה מודע למצבו של העשוק בעת הכריתה. ב. את זהותו המוגדרת של העושק (דהיינו, שהעושק הוא הצד השני לחוזה או מי מטעמו).
 4. מצב העשוק – ביסוד זה נותן המחוקק 4 חלופות שעלינו להוכיח שהעושק היה נתון בלפחות אחת מהן כדי שיתקיים היסוד הרביעי (בפס"ד גנץ נגד כץ נקבע כי למרות שהתקיים עושק וכי למרות שיש מודעות לעושק ולמרות שהיה גריעות תנאים – היות שהעשוק עצמו היה במצב כזה שהוא היה מודע לסיטואציה והיה בבחירתו אם להיכנס לסיטואציה או לא, אין כאן התקיימות תנאי 4 לעילת העושק ולכן אין עושק)

 א. מצב מצוקה. דהיינו, כשאין לעשוק אלטרנטיבה אחרת אלא להסכים לעושק.

ב. חולשה גופנית. דהיינו, בנכויות קשות ומשמעותיות, עם הוכחות רפואיות מתאימות, שאותן ניצל העושק.

ג. חולשה שכלית. דהיינו, אנשים שמוגדרים רפואית כחלשים שכלית (אבל כשירים משפטית).

ד. חוסר ניסיון. דהיינו, שקיים פער אדיר בניסיון שבין הצדדים.

 1. גריעות התנאים – "ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל" – יסוד קשה להוכחה.

הדגמות בעניין גריעות תנאים:

 • פס"ד סאסי נגד קיקאון – החליפו לאשה רפה שכלית דירה טובה בדירה גרועה ששווה שליש מהדירה שלה. יש פה גריעות תנאים.
 • פס"ד מחקשוילי נ' מיכקשולי: המדובר על כתב ויתור שהאחיות ששלטו שלטון ללא מיצרים באחיהם הנחו אותו לכתוב להם על נכסים שהגיעו אליו בירושה. המחוזי קבע כי אמנם כל ארבעת התנאים הראשונים מתקיימים אך לא מתקיים יסוד גריעות תנאים, כי כתב הוויתור היה כתב ויתור סטנדרטי. אבל בעליון נקבע שהתקיימה פה עילת העושק. השופטת ברלינר קבעה שיסודות עילת העושק, התנהגות העושק, מצב העשוק וגריעות התנאים – היסודות הללו אינם עצמאים, אלא שלובים זה בזה. ככל שנוכיח כי חלק מהם קיימים, הדבר יעיד גם על פרטים אחרים ביסודות אלו שנראים בלתי מוכחים.

איך מבטלים חוזה בפועל?

סעיף 20: ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה – תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפיה.

 1. המבטל לא צריך את ההסכמה של הצד השני. הוא פשוט צריך להעביר מסר חד: אני מבטל את החוזה.
 2. הביטול צריך להיות תוך זמן סביר מאז התגלתה העילה. כמה שיותר מהר.

תוצאת הביטול: השבה

סעיף 21: משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויו של מה שקיבל.

כל צד צריך להחזיר לשני את מה שהוא קיבל ממנו. לא החזיר – ניתן לתבוע בביהמ"ש.

צורת ותוכן החוזה

פרק ג של חוק החוזים: צורת ותוכן החוזה

 דרישת הכתב

סעיף 23: חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם היתה צורה מסויימת תנאי לתקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים.

ככלל כל סיכום בין צדדים יכול להיות חוזה בתנאי שיש ג"ד ומסוימות. אבל לעיתים, בנוסף להעדה על ג"ד ומסוימות, נדרשת גם צורה לחוזה: 1. כשיש הסכם שקובע שצריך להיות חוזה כתוב, 2. או כשיש חוק שדורש חוזה.

סעיף 8 לחוק המקרקעין קובע את דרישת הכתב בעסקת מקרקעין. האם דרישת הכתב היא מהותית (שהחוזה עצמו יהיה בכתב) או דרישת הכתב היא ראייתית (שהוכחה שהיה חוזה צריכה להיות בכתב).

בגרוסמן נ' בידרמן נקבע שדרישת הכתב היא מהותית. חייב להיות חוזה בכתב. (גם מצד החוק וגם מצד האינטרס הציבורי).

האם עקרון תום הלב גובר על דרישת הכתב?

בפס"ד זוננשטיין נ' גבסו ברק ובן פורת קובעים שעקרון תום הלב גובר על דרישת הכתב. ובייסקי טוען שדרישת הכתב גוברת על עקרון תום הלב. המחלוקת בין ברק לפורת: האם העלמת מס נחשב הפרת עקרון תום הלב. לדעת ברק, לדעת פורת לא (כי זוהי הפרת חוק מול הרשויות, לא מול הצדדים לחוזה).

בקלמר נ' גיא נקבע שעקרון תום הלב גובר על דרישת הכתב. לא התמלאה שם דרישת כתב, ולמרות זאת ביהמ"ש קובע שהבית הבנוי של הקבלן יהיה של הקבלן בתמורה לבית שהוא בנה לבעל הקרקע, וזאת כסיכום שבע"פ.

אבל משנת 1995 ועד 2011 בית המשפט עושה בפועל הכול כדי להימנע מלחזור על ההלכה שתום הלב גובר על דרישת הכתב.

בפס"ד שם טוב נ' פרץ נקבעו פרמטרים מתי תום הלב גובר על דרישת הכתב:

 1. מה האינטרס של הנפגע? אם האינטרס הוא כסף – כי אז יספיקו פיצויים ואין צורך באכיפה, ואו אז תום הלב לא יגבור על דרישת הכתב.
 2. זעקת ההגינות.
 3. מעשה עשוי. אם העסקה לא בוצעה – יש מחלוקת בפסיקה האם תום הלב יגבר על דרישת הכתב.

פרשנות חוזים: איך יש לפרש את החוזה?

סעיף25: חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.

ההתפתחות בחקיקה ובפסיקה באשר לפרשנות חוזים:

 • 1973 – נחקק חוק החוזים הכללי. הכלל הנוהג בפרשנות חוזים בשלב זה: גישת "שני השלבים" (קודם כל בודקים בחוזה, ורק אם אי אפשר לברר מהחוזה את כוונתו הולכים לפרשנות) – גישת היצירה.
 • 1995 – מדינת ישראל נ' אפרופים. השופט ברק כותב פס"ד שבו נקבעים למעשה 3 כללים חדשים לפרשנות חוזים. גישת היוצר מנצחת – תמיד ניתן לפנות גם לנסיבות חיצוניות כדי להבין מה התכוון היוצר של החוזה. 2. התכלית של החוזה גוברת על הלשון. 3. יש גם "תכלית אובייקטיבית" – ערכי החברה, צדק, מוסר. אם משהו בחוזה לא ברור – זה מה שפונים אליו.
 • 2005 – דיון נוסף ארגון מגדלי ירקות נ' מד"י – תשעה שופטים מאשררים פה אחד את הלכת אפרופים, וזאת אחרי עשור של התנגדויות לפס"ד אפרופים. אכן, בפועל מתברר שלא כל השופטים מסכימים לכל 3 החידושים של ברק, מה שאומר שיש מחלוקות רבות בפסיקה.
 • 2011 – תיקון לחוק החוזים. זהו התיקון המהותי (להבדיל מתיקונים בעלי אופי טכני) היחיד לחוק החוזים מאז חוקק, וזאת משום שהמחוקק מרגיש שסוגיה זו "גדולה" על בית המשפט. אלא שהתיקון היה כל כך גרוע שלא רק שהוא לא תיקן אלא להיפך, הוא רק הוסיף וויכוח נוסף.
 • 2011 – פס"ד המוסד לביטוח לאומי נ' סהר: פרשנות לתיקון – התיקון איזן בין הלכת אפרופים אותה הוא מאשרר בד בבד עם חיזוק חזקת הלשון.

מה עושים כאשר חלק מהפרטים הלא חשובים לא סוכמו בחוזה?

סעיף 26: "פרטים שלא נקבעו בחוזה או על פיו יהיו לפי הנוהג הקיים בין הצדדים, ובאין נוהג כזה – לפי הנוהג המקובל בחוזים מאותו סוג, ויראו גם פרטים אלה כמוסכמים.".

הוראות חוק אלו הן הוראות חוק דיספוזיטיביות, חוקי "ברירת מחדל". יודגש: אם הצדדים לא התנו על הוראת חוק דיספוזיטיבי, הרי זה חוק מחייב.

חוזה על תנאי

סעיף 27:

 (א)  חוזה יכול שיהיה תלוי בהתקיים תנאי (להלן – תנאי מתלה) או שיחדל בהתקיים תנאי (להלן – תנאי מפסיק).

 (ב)  חוזה שהיה טעון הסכמת אדם שלישי או רשיון על פי חיקוק, חזקה שקבלת ההסכמה או הרשיון הוא תנאי מתלה.

(ג)   חוזה שהיה מותנה בתנאי מתלה, זכאי כל צד לסעדים לשם מניעת הפרתו, אף לפני שנתקיים התנאי.

שתי חלופות לחוזה על תנאי:

 1. חוזה על תנאי – מתלה. חוזה שקיומו תלוי בהתקיימות התנאי.
 2. חוזה על תנאי – מפסיק. חוזה תקף, אולם ברגע שבו התנאי מתקיים הוא חדל מלהתקיים.

איך נדע אם החוזה הוא חוזה על תנאי? מכוח הבנת החוזה. לשם כך יש שתי דרישות:

 1. התנאי הוא אירוע חיצוני לחוזה (לא חיוב של מי מהצדדים).
 2. התנאי הוא אירוע שאיננו ודאי.

דוגמה לתנאי מתלה: תנאי שכפוף לאישור בית משפט. הוא חיצוני לחוזה, ותוצאתו אינה ודאית.

דוגמה לתנאי מפסיק: תנאי שמופיע בחוזה על פיו, לדוגמה, אם שער הדולר יהיה 4 ₪ החוזה בטל.

מי שמונע מהתנאי להתקיים – הוא נחשב המפר של החוזה

סעיף 28:

(א) היה חוזה מותנה בתנאי מתלה וצד אחד מנע את קיום התנאי, אין הוא זכאי להסתמך על אי-קיומו.

(ב) היה חוזה מותנה בתנאי מפסיק וצד אחד גרם לקיום התנאי, אין הוא זכאי להסתמך על קיומו.

(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו אם היה התנאי דבר שהצד היה, לפי החוזה, בן חורין לעשותו או לא לעשותו, ולא יחולו אם מנע הצד את קיום התנאי או גרם לקיומו שלא בזדון ושלא ברשלנות.

צדדים צריכים לקיים את התנאים. צד שהכשיל את קיום התנאי לא יוכל להסתמך על כך, ויחשב הוא למפר.

סעיף 30: חוזה פסול

חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור – בטל.

 1. בלתי חוקי – לא כל אי חוקיות מובילה לפסלות החוזה, וזאת משום שלאור עקרון חופש החוזים יעשה בית המשפט כל אשר לאל ידיו כדי לקיים את החוזה: ש לפצל את החוזה לכמה חטיבות, ולהותיר את החטיבות האחרות של החוזה בתוקפן. רק במקרים שא"א לעשות שום דבר מלבד פסילת החוזה, רק אז יפסול ביהמ"ש את החוזה כולו.
 2. בלתי מוסרי – בתי המשפט מתקשים ביחס לפירושו של מונח זה. ולכן לרוב ביהמ"ש אינו פוסל חוזה מחמת עילת אי-המוסריות בלבד.
 3. נוגד את תקנת הציבור = עבר את הקו האדום, דבר שלא ייתכן שיתרחש במדינה מערבית מתוקנת.

הדגמות לנוגד תקנת הציבור:

 • תניית פטור – סעיף בחוזה שפוטר צד מאחריות על נזק חבלה וכיו"ב בה עשוי להיות חייב אלמלא אותה תנייה. פס"ד צים נ' מזיאר (לא עזר לצים שהיא הסירה אחריות מנזקים בעת השיט, וחויבה לשאת באחריות על האוכל המקולקל). לגיל טרמפולין נ' נחמיאס (לא יעזור אם כתוב במתקן על טרמפולינה שהחברה לא אחראית לנזקים). עזבון חרובי נ' מנהרות רפטניג (גם כשהנפגע יודע על הסכנה, הוא לא מקבל על עצמו התרשלות של החברה).
 • איסור פניה לבית המשפט – לוין נ' לוין.
 • פגיעה בחופש עיסוק (איסור על מועסק לעסוק בתחום עיסוקו אחרי ההתפטרות).

התוצאה של ביטול חוזה: השבה הדדית רטואקטיבית.

סעיף 31: חריגים להשבה ההדדית בחוזה פסול

אבל יש חריגים:

בבטלות לפי סעיף 30 רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן ובתנאים שימצא לנכון, לפטור צד מהחובה לפי סעיף 21, כולה או מקצתה, ובמידה שצד אחד ביצע את חיובו לפי החוזה – לחייב את הצד השני בקיום החוב שכנגד, כולו או מקצתו.

 1. ביהמ"ש יכול לפטור צד אחד מלהשיב
 2. ביהמ"ש יכול לומר לצד מסוים אתה תמשיך לשלם את חיובך, למרות הבטלות הרטרואקטיבית.

מתי משתמשים בחריגים?

 • גישת הצדק (השופט אלון): על ביהמ"ש לעשות שימוש בחריגים לשם עשיית צדק בין הצדדים, שלא יצא חוטא נשכר. כשיש צד "רשע" יותר, יש לדאוג שלא יצא נשכר. דוגמאות: פס"ד אדרעי נ' גדליהו. פס"ד כפר קרע נ' מד"א.
 • גישת ההרתעה: על ביהמ"ש לעשות הכול כדי להימנע מהשימוש בחריגים, למען ייראו ויראו. "חינוך הציבור לרחוק מתכסיסים כדי להשיג מטרות בלתי חוקיות". לשיטה זו, אנו צריכים להסתכל על הטווח הארוך – מה ילמדו מגישת הצדק המקיימת חוזה שיש בו פסלות (גם אם מצד הנמקה של עשיית צדק לנפגע מידי רשע)? שאפשר להיות צד לחוזה פסול. אם הציבור יידע שבמקרים של חוזה פסול ביהמ"ש מבטל את החוזה ויהיה מה, הוא יירתע מלהשתתף בחוזה כזה. דוגמאות: הלוי נ' קוזינצקי. חיימוב נ' חמיד.

חוק החוזים - תרופות

התרופות הן אכיפה, ביטול ופיצויים.

סעיף 3: הנפגע זכאי לאכיפת החוזה

אבל קיימים סייגים לאכיפה – האכיפה צריכה להיות צודקת בנסיבות העניין.

 • בפס"ד ורטהיימר נ' הררי נקבע שיש לבדוק התקיימות פגיעה לצדדים עצמם, ולא פגיעה באחרים.
 • בנימיני נ' אזימוב: אם יש אי צדק לשני הצדדים, ידו של המפר על התחתונה וידו של הנפגע על העליונה.

 הפרה יסודית

סעיף 6:

לענין סימן זה, "הפרה יסודית" – הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה.

סעיף 6: "הפרה יסודית" מולידה את זכות ביטול החוזה. סעיף 7 א: הזכות לביטול החוזה: הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה היתה יסודית.

סעיף 7 ב: היתה הפרת החוזה לא יסודית, זכאי הנפגע לבטל את החוזה לאחר שנתן תחילה למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קויים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, זולת אם בנסיבות הענין היה ביטול החוזה בלתי צודק; לא תישמע טענה שביטול החוזה היה בלתי צודק אלא אם המפר התנגד לביטול תוך זמן סביר לאחר מתן הודעת הביטול.

גם אם ההפרה לא יסודית אבל הנפגע נתן "זמן סביר" לפוגע לתקן את ההפרה – ניתן לבטל את החוזה, בכפוף לדרישת הצדק (ביטול החוזה צריך להיות צודק בנסיבות העניין. אם ביטול החוזה: 1. אינו צודק. 2. והמפר התנגד לביטול תוך זמן סביר, החוזה לא יבוטל).

סעיף 7 ג: ניתן החוזה להפרדה לחלקים והופר אחד מחלקיו הפרה שיש בה עילה לביטול אותו חלק, אין הנפגע זכאי לבטל אלא את החלק שהופר; היתה בהפרה גם משום הפרה יסודית של כל החוזה, זכאי הנפגע לבטל את החלק שהופר או את החוזה כולו.

אם אפשר לחלק את החוזה לחלקים ולקבוע שהמפר הפר רק חלק ולא את כל החוזה, מבטלים רק את אותו חלק שהופר. אם יש הפרה יסודית של כל החוזה, הולכים לטובת הנפגע: אם הוא רוצה הוא מבטל את כל החוזה ואם הוא רוצה הוא יבטל רק חלק מהחוזה.

הגנות למפר חוזה

 

 • לא מבטלים חוזה במקרה של עמידה דווקנית על זכויות – פס"ד ג'רבי נ' דוד
 • אשם תורם היא הגנה גם נגד אכיפה וגם נגד ביטול. בית המשפט יכול לבטל את התרופה בשל שיקולי צדק. פס"ד אקסימין נ' טקסטיל והנעלה
 • סיכול

מה זה סיכול?

אם מתקיימים 3 התנאים המצטברים דלקמן, יש הגנה למפר החוזה

 1. אם ארע אירוע מסכל – אירוע שלא מאפשר לקיים את החוזה.
 2. וא"א היה לצפות את האירוע בזמן הכריתה.
 3. וא"א היה למנוע את האירוע המסכל

בפועל לא נפסק עד כה הגנה למפר בשל תנאי סיכול, התנאי השני הוא אבן הנגף המרכזי.

אכן בפס"ד נגב נ' משרד הביטחון יש אימרת אגב של השופט אנגלנדר "לא יכול להיות שהכל צפוי בזמן הכריתה", וכבר ניכרת במחוזי ובשלום הכרה בהגנת סיכול.

שלושה סוגי הפרת חוזה:

 1. הפרה אקטואלית – במועד שנקבע לקיום חוזה הפוגע מפר את החוזה, הנפגע זכאי לכל התרופה.
 2. הפרה צפויה – בין כריתת החוזה לבין מועד קיום החוזה (עוד לא הגיע הזמן לקיום החוזה), אבל כבר כעת ניתן לדעת שכשיגיע קיום החוזה לא יוכל. על הפרה צפויה אפשר ללמוד או בהודעה של המפר, או מתוך הנסיבות ניתן להסיק כבר היום שהחוזה לא יתקיים במועדו.

סעיף 17 עוסק בהפרה צפויה:

גילה צד לחוזה את דעתו שלא יקיים את החוזה, או שנסתבר מנסיבות הענין שלא יוכל או לא ירצה לקיימו, זכאי הצד השני לתרופות לפי חוק זה גם לפני המועד שנקבע לקיום החוזה, ובלבד שבית המשפט, בנתנו צו אכיפה, לא יורה שיש לבצע חיוב לפני המועד שנקבע לקיומו.

סעיף 17 מנוסח כהטבה לנפגע. כלומר, הוא יכול להמתין להפרה האקטואלית, זו בחירתו של הנפגע. אבל א"א לשלול מצב שביהמ"ש יאמר לנפגע בגלל עקרון תום הלב אתה חייב להפעיל את התרופות כבר כעת, בגלל העדר תום לב.

 1. הפרה יעילה – הפרת חוזה מרצון במקרים שבהם למפר עדיף כלכלית לא לקיים את החוזה ולפצות את הצד שהחוזה הופר כלפיו.

בפס"ד אדרס חומרי בניין בע"מ נ' הרלו אנד ג'ונס ג.מ.ב.ה. נקבע שנפגע מהפרה יעילה של חוזה יכול לבחור 1. פיצויים מכוח חוק החוזים תרופות. או 2. פיצויים מדין עושר ולא במשפט. במקרה הנ"ל לא נגרם נזק לאדרס, אבל הרלו הרוויחה מההפרה של החוזה, ונקבע שבגלל הפגיעה בזכות כתוצאה מן ההפרה, יכול אדרס לתבוע פיצויים מדין עושר ולא במשפט.